Catalogus Oud Meppel
Titel
ONDERWIJS IN MEPPEL (ALGEMEEN)
Annotatie:
Onderwijsdocumenten vanaf 1883 afkomstig van Archief Jan Nefkens met de volgende documenten:,
1. Brief 8-2-1883 aan de districtsschoolopziener J. van Druten. Verzoek van het departement der maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Schoonoord om steun voor de schoolmeester in Schoonoord omdat die in zijn eentje 120 leerlingen les moet geven
2. Staatsblad 8-12-1889 vaststellen financiŽle Rijksbijdragen voor normaallessen
3. 1890-1892 Register met namen van personen voor de normaallessen te Meppel. De bijzondere normaallessen hadden een bestuur bestaande uit A. Wierunga, D. Nijhoff, L.C. Schreuder. Eenzelfde soort register 1904-1910 met stempel van de schoolopziener J. Knoppers.
4. Staatsblad 30-11-1895 Wijziging regeling lager onderwijs
5.Briefje d.d. 20-4-1897 van G.A. Bosch over de bijzondere normaalschoollessen
6. Briefje van Steensma met verzoek om informatie over Jan Corneslis Faber, geboren 117 in Saba.
7. Verklaring 19-4-1905 van de schoolopziener met de gevraagde informatie over Jan Cornelis Faber
8. OfficiŽle kennisgeving d.d. 25-9-1908 dat Harm Dijkstra is toegelaten als kwekeling op de bijzondere school met de Bijbel in Diever.
9. Briefje van de schoolopziener d,d, 20-12-1909
10. Verslag d.d. 5-1920 van de toestand der Rijksdagmornaamschool te Meppel gedurende den cursus 1919-1920 door de directeur Verdenius. Hierbij een lijst met de gegevens van de leraren aan de school verbonden. Totale pakket 8 bladen.
11. Copie van de brief d.d. 28-3-1923 die de leraren en leerlingen van de Rijksdagnormaalschool in Meppel naar B&W van Meppel hebben gestuurd om hen te bedanken voor hun inzet ok de opleiding in Meppel te behouden.
12. Algemene vergadering 21 en 22-11-1925 van de vrijzinnig Democratische Bond inzake het openbaar onderwijs en de gelijkstelling met het bijzonder onderwijs.
13. Vrijzinnig Democratische Bond. Rapport 15-10-1927 der commissie van advies in zake wijziging der wetgeving op het lager onderwijs. 8 bladzijden
14. Afdelings Volksonderwijs. Brief d.d. 29-11-1927 aan Hr. Neuteboom met daarin een goedkopere drukker voor het orgaan, namelijk de dirma J.A. Boon en Zoon te Meppel.
15. Pamflet gestuurd naar J. Poortman zijnde secretaris van Volksonderwijs. In het pamflet wordt aandacht gevraagd voor de Bond ter behartiging van de belangen van het kind. Hiervoor is in 1926 een opvoedkundig bureau opgericht in Den Haag.
16. Brief d.d. 5-3-1929 van het Hoofdbestuur van Volksonderwijs aan J. Poortman, secretaris van Volksonderwijs te Meppel. Problemen in het bestuur van de afdeling Meppel.
17.Programma (1939) Maatschappelijk Werk, oriŽntatiecursus voor onderwijzers georganiseerd door de Centrale vereniging voor de opbouw van Drenthe.
18. Rondschrijven d.d.7-9-1942 aan de hoofden der scholen. Hierin worden de hoofdactestudie en andere vervolgopleiding (lagere akten) genoemd die men in Meppel kan volgen. Dit omdat vanwege de oorlog de reguliere kranten niet meer verschijnen.
19. Brief d.d. 17-8-1942 van Jelmer van der Meulen, directeur van de Rijkskweekschool voor onderwijzer(essen) te Meppel aan de hoofden, leerkrachten van de lagere ulo en nijverheidsscholen in Meppel en omgeving. Hierin worden de hoofdactestudie en andere vervolgopleiding (lagere) genoemd die men in Meppel kan volgen. Dit omdat de oorlog de reguliere kranten niet meer verschijnen
20. Studie-en kampweek van de Rijkskweekschool te Meppel in de Volks hogeschool te Havelte. Tevens afscheid van directeur Jelmer van der Meulen.
21. Zonder jaartal (vermoedelijke 1950) brief van directeur Verdenius aan J. Poortman, wnd hoofd der OLS aan de Vledderschool (A). Het gaat over een in de te zenden brief over de kwestie openbaar onderwijs - bijzonder onderwijs. Ook een briefje in steno geschreven.
22. ReŁniecommissie Meppeler onderwijsopleiding. Programma 13-9-1946 van de reŁnie in Ofteop. Dit programma is gestuurd aan J. Poortman.
23. Stencil 6-10-1946 waarin staat dat de reŁnie doorgaat en wie er in het commissie
24. Uitnodiging aan de oud-leerlingen voor de reŁnie i.v.m. het 100 jarig bestaan van de onderwijzersopleiding in Meppel.
25. Brief d.d. 6-10-1949 aan de reŁnisten van de Meppeler kweek
26. zonder jaartal (ca. 1950) cursus voor onderwijzers gehouden in Emmen en Hoogeveen gesteund door Opbouw Drenthe.
27. Staatsblad 16-11-1953 met bepalingen over de kweekschoolwet
29. Verslag van de uitkomst van een enquete onder ded leden in het onderwijs, gehouden door de Provinciale Commissie van het N.O.V. 3 bladzijden. Het betreft de vraag of onderwijsgevenden ook betrokken zijn bij buitenschoolse activiteiten
30. Staatsblad 1953. Besluit van 9 december 1953 tot uitvoering van de artikelen 6,7,9,11,13 en 37 der Kweekschoolwet.
Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 218


Stichting Oud Meppel, Sluisgracht 21/22, 7941 BW Meppel.
telefoon: 0522 - 240951. e-mail: info@oudmeppel.nl