create
counter
Catalogus:
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:


Print deze titel

WERELDOORLOG II. PERSOONLIJKE BELEVENISSEN/EIGENDOMMENAnnotatie:
C1. Algemeen.
- Brief d.d. 25-2-1942 van een viertal inwoners van Meppel gericht aan Burgemeester Wigman te Meppel waarin zij kritiek leveren op en door de Burgemeester in de Meppeler Courant van 24-2-1942 geplaatste oproep aan de burgers voor het inleveren van kolen.

- Foto van groep van 16 personen met een bord "Mobilisatie 9-8-1939".

- Foto's gemaakt van een kaart waarop melding wordt gemaakt van het vertrek naar het werkkamp Westerbork en mensen worden bedankt voor hun goedheid en met de hoop in vrede elkaar te ontmoeten. Groeten van J.Sanders, B. Stern, J. Wolff, Ph.v.d. Rhoer, M.van Zuiden.

- Krantenartikel met verplichtingen voor houder van een persoonsbewijs.

- Rijwielplaatje 1940-1941.

- Twee lege pakjes uitgeworpen sigaretten met opschrift "Nederland zal herrijzen" en "31 augustus 1941".

- Plastic doosje met een pakje sigaretten met opschrift "Nederland zal herrijzen"en "31 augustus 1941", afkomstig van Harry Keyl die het zijn hele leven heeft bewaard.

- Verslag van de gebeurtenissen in Meppel gedurende de periode vanaf juli 1940. Onbekend is de schrijver van het stuk.

C2. Personen/onderwerpen van A t/m G.
- Geert Bakker Div. Stukken, waaronder:
1. Verklaring Brocapharm dat G.Bakker in dienst is;
2. Verklaring Binnenlandse Strijdkrachten;
3. Sonderausweis d.d. 22-10-1944;
4. Pas dat G. Bakker in de open lucht mag verblijven na avondklok i.v.m. dienst bij BS:
5. Bewijs van Aanmelding als oorlogsvrijwilliger d,d, 23-6-1945;
6. Verklaring van dhr. Roorda (?) dat Bakker de gekapte bosschen en stompen mag kappen en vervoeren;
7. Aanstellings-en legitimatiebewijs Luchtbescherming:
8.Verklaring Ned. Binnenlandsche Strijdkrachten pensioenraad;
9. Schrijven 30-4-1943 van Brocapharm aan personeel dat in opdracht van politie het werk moet worden hervat, zo niet dat stakers met de dood worden bedreigd.

- H.Bakker Div. verklaring waaronder:
1.Co?p. Landbouwersbank dat het persoonsbewijs van Bakker in opdracht van Kreisambtsleitung is ingenomen d.d. 7-10-1944
2. Bekendmaking dat volgens Duitsche autoriteiten de vrijstellingsbewijzen zijn vervallen.
3. Verklaring Co?p. Landbouwersbank dat H. Bakker in dienst is als kassier-Boerenleenbank dd 2-8-1944.
4. Verklaring Co?p. Landbouwersbank dat H. Bakker in dienst is als kassier-Boerenleenbank d.d.9-8-1943
5.Bewijs Gemeente Meppel van voorlopige vrijstelling voor tewerkstelling d.d. 2-10-1944
- Ausweis opgemaakt op 1-3-1943 te Oldenburg door het Verbindingskantoor van het Nederlandsche arbeidsfront in het D.A.F. t.b.v. Arent Dalsem.

- Ballpointpen van de XII Manitoba Dragoons gepantserd regiment van het Canadese leger en bevrijders van Meppel. In 1970 is de pen gegeven door een oud militair aan een cafe-eigenaar in De Stapel.

- Bewijs van inlevering van Rijksgoederen verleend aan Pieter van Echten voor het inleveren van goederen na groot verlof van de lichting 126.

- Brief d.d. 5-5-1988 van Rie van Dee gericht aan dhr. De Wolde, bestuurslid van Oud Meppel waarin zij haar ervaringen beschrijft van een aanstaand bombardement op het ziekenhuis te Meppel in de nacht van 9 op 10 mei 1940 waarin zij als verpleegkundige werkzaam was.

- (Halve) Rijksdaalder geschonken aan Oud Meppel die deel uitmaakt van een afspraak tussen de schenker en Henk Bartelds die na de oorlog beide helften van de rijksdaalder weer bijeen zou brengen.

- Stoffen embleem USA voor op sportkleding.

- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandplaatsafdeling verleent op 27-5-1940 groot verlof aan P.van Echten van de lichting 1926.

- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandafdeling verleent aan J.van Echten, geboren 15-3-1906, 4 dagen periodiek verlof ingaande 1-12-1939.

- Verklaring van het Duitsche Bezettingsbestuur om den Bijzonderen Vrijwillige Landstorm te ontbinden wordt Roelof van Echten, als bijzondere vrijwilliger bij het Landstormkorps Drenthe op de meest eervolle wijze ontheven van zijne vferbintenis.
- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandplaatsafdeling verleent aan P. van Echten, geboren 15-3-1906, gedurende 2 dagen periodiek verlof ingaande 7-1-1940.

- Verlofpas. Handgeschreven toestemming van de commandant van I-IIvb.A verleent aan Pieter van Echten toestemming het Prot.Militair Tehuis te Doorn na diensttijd te bezoeken. Deze toestemming ontheft betrokkene niet van de vastgestelde app?ls.

C3. Personen/onderwerpen H t/m N.
- Duikkaarten van A.J. ter Horst, M.J.Ph.T. ter Horst, Wiebe van der Knokke,G.J.A. Jolink en blanco exemplaar verstrekt door de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers.

- Bladzijden uit het boek "De dag dat mijn vader huilde" van Dick Hendrikse.

- Bewijs van vrijstelling behorende bij rijwiel van Boekhandel f.a. A. Huigma voor die bestuurder van het rijwiel die deze voor de uitoefening van beroep nodig heeft.

- Brief d.d. 15-1-1945 van Koningin Wilhelmina aan mevrouw Jagersma waarin het medeleven wordt betuigt vanwege de moord door de Duitsers op haar zoon Fokko op 14-4-1945.

- Brief d.d. 13-4-1944 van Fokko Jagersma gericht aan familieleden waarin afscheid wordt genomen en verslag wordt gedaan van het doodsvonnis en de aanstaande fusillade.

- Brief van een onbekende medegevangene van Fokko Jagersma en Gerard Jansen die verslag doet van de laatste dagen voorafgaande an de fusilleerden.

- Brief (ongedateerd) van Gerard Jansen gericht aan familieleden en kennissen waarin afscheid wordt genomen en verslag wordt gedaan van het doodsvonnis en de aanstaande fusillade.

- (Kranken) Ausweis voor geneeskundige en tandheelkundige behandeling (of hulp van een vroedvrouw) op naam van A. Koops, geboren 13-5-1984 te Ruinerwold, woonachtig te Meppel aan de Emmastraat 6.

- Herinneringen aan de oorlogsjaren van Rie en Toos Kuiper van het Hoedenpaleis in de Hoofdstraat/hoek Prinsenstraat met kopie?n uit het fotoarchief.

- Brief d.d. 29-4-2016 van Rint Massier uit Duitsland over zijn in de oorlog vermiste vader Jan Massier uit Meppel.

- Aanstellings-en legitimatiebewijs luchtbescherming op naam van S. Mulder (nr.005922).

- Ausweis opgemaakt op 16-8-1943 door het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leeuwarden t.b.v. Warner Mink.

- Brief Gemeente Meppel waarbij melding wordt gemaakt van het intrekken van de kostwinnersvergoeding vanwege het groot verlof van S. Mulder.

- Brief d.d. 6-1-1940 van Benthem's kledingmagazijn te Meppel gericht aan het Ministerie van Defensie waarin wordt verzocht zakenverlof toe te kennen aan S. Mulder.
- Bewijs van inlevering van Rijksgoederen verleend aan Siemen Mulder na groot verlof van de lichting 1927.

- Dankbetuiging en verklaring ontheffing verbintenis bij de Bijzonderen Vrijwillige Landstormkorps Drenthe van S. Mulder.

- Legitimatiebewijs voor Siemen Mulder t.b.v. opkomst bij de afdeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te Meppel.

- Verlofpas (groot) verleent aan S. Mulder d.d. 26-5-1940.

- Verlofpas verleent aan S. Mulder om 3 dagen de stad te verlaten.

- Oorlogszakboekje van P. van Echten, geboren 15-3-1906 te Meppel

- Oorlogszakboekje van S. Mulder, geboren 20-1-1907 te Meppel.

- Oorlogszakboekje van J.M. van Tiel, geboren 17-11-1912 te Meppel

- Oorlogszakboekje van C. Nekeman, geboren 4-5-1915 te Meppel

- Sonderausweis waarbij S. Mulder, geboren 20-1-1907 is vrijgesteld van Arbeitseinsatz.

- Verwijzing naar archiefdoos A57 met gegevens en ervaringen van Roel ter Heide en Nel Stefens te Meppel die samen de mobilisatie en de bezettingstijd hebben meegemaakt.

- Krantenartikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 15-11-2014 waarin de familiegeschiedenis wordt beschreven van de familie Postma die bij het Emmer treinstation een hotel runden. De zoons vlogen in de oorlog alle kanten op en maakten totaal verschillende keuzes.

- Oorkonde van President Dwight D. Eisenhower en certificaat van de Air Chief Marshal uitgereikt aan Klaas B. Reitsma voor de hulp gegeven aan matrozen, soldaten en vliegers van het Britsch Commanwealth Nations.

- Pas (nr. BS-kaart 725) afgegeven door Gemeente Meppel aan Jan Rozendal, 1e Hoofdstraat 64, Meppel om te verblijven in de open lucht na avondklok ter uitoefening van zijn dienst bij de B.S.

- Krantenartikel uit de Meppeler Courant d.d. 12-5-1967 waarin een oproep wordt gedaan aan diegenen die in de oorlog bekend zijn geweest met de Canadese bevrijder Clifford M. Smith.

- Briefkaart van familie Tankink te Coevorden met verzoek aan wed. J. Jonker te Meppel om alsnog brandstofbonnen te sturen.

- Foto's en correspondentie van een tweetal Canadese soldaten (Frank Wilson en Ross ? Journey) die betrokken waren bij de bevrijding van Meppel op 13-4-1945.

- Doos uit de nalatenschap van J. de Wolde met knopen, handleiding voor den militaire ziekenverzorger, boekje 'voor het te laat is', distributiebonnen, boekje "opdat wij niet vergeten', schrift met aantekeningen over medische handelingen, foto Juliana met 2 kinderen.

- Oorlogservaringen in het Engels op schrift gezet door de toentertijd 13 jarige Bernardus (Ben) Smit.

- "Terug uit de hel van Buchenwald" door K.R. van Staal. Gangen nr. 22046 concentratiekamp Buchenwald.

- Verzameling afkomstig van mevrouw L.Engberts over Ritse Vos, verzetsman, leerling van Meppeler Kweekschool en strijder met W.F. Jonkman. Tussen de stukken bevindt zich:
* een rapport van het Gemeentebestuur van Sleen gericht aan de Commissaris der Provincie Drenthe met verslag van een schietpartij op 19-5-1944.
* een handgeschreven verslag van bevindingen uit het NIOD waarin activiteiten worden beschreven van Ritse Vos, knokgroep/distributiekantoor Smilde e.d.. Krantenknipsel uit Nieuwsblad van het Noorden d.d. 27-11-1984 over de bevrijding uit Asser gevangenis.
* "Terdege" reformatorisch gezinsblad d.d. 9-5-1990 met daarin aandacht aan een overdenking van Ds. P.M. Breugem, bevrijding van 30 ter dood veroordeelden.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 6