create
counter
Catalogus: : pagina 21
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 21   Ga direct naar pagina: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste bladTitel
Print deze titel
NOTULENBOEKEN van de RK Werkliedenvereniging St. Jozef (van c. 1900) Afdeling Meppel opgericht 5 mei 1932 samenwerkend met/opgegaan in de Katholieke Arbeidersbeweging KAB (1945?); archiefdoos.

Annotatie:
1. 15 mei 1932 - 18 november 1934
2. 25 juni 1935 - 6 april 1941 (KAB)
3. 6 april 1941 - 28 januari 1945
4. 27 juni 1945 - 29 oktober 1953 (St.Jozef)
5. 22 februari 1948 - 26 januari 1950 (KAB)
6. 12 maart 1950 - 18 november 1954 (KAB)
7. 26 januari 1955 - 1962 inclusief jaarversalg 1954 . Vergaderingen vonden meestal op zondag plaats na de hoogmis, in het Parochiehuis.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 40Titel
Print deze titel
Nut en genoegen; archiefdoos.

Annotatie:
Volledige naam Pluimvee- en pelsdierenfokvereniging; opgericht 13 jjuni 1973. Fusie van Nut en Sport; opgericht 01-03-1922 en Ons gernoegen; opgericht 29-01-1941,. Doos 1. 1.Tabellarisch kasboek. 1970. Groot. ,
2.Contributieboek. 1948. Groot.
3. Kasbnoek Nut en genoegen 1982- Groot., oblong rood.
4. Haasboek 1946 Nut en genoegen. groot.
5. Inkomsten Markthallen... groot. 9 november 1973.
6-8. Notulen Nut en sport 1927-1968.
9-18. Tien Notulenboeken Ons genoegen. 1941-1980..
Doos 2. 19-20. Presentie lijst Nut en genoegen 1945-19691945-1969.1969-1988 en 1970-1985.
21. Notulen Nut en genoegen5-3-1982-
22. Dagkasboek Nut en genoegen.1977- ' 86. Tentoonstellingen.
23. Kasboek Poort van Drenthe. Tot 1996.
24. Overzicht geschiedenis. 1 A-4 mdet krantenknipsel Regionale jubileumtentoonstelling 20-22 oktober Markthallen,
25. Schrift ledenlijst per 1 april 1975.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 163 1-2Titel
Print deze titel
OGTEROP archiefdoos.

Annotatie:
1. Het geslacht Ogterop; schouwburg; de geschiedenis; brochure geschenk ter gelegenheid van het 35-j.huwelijk van Mr.J.J.Wanrooy en A.L. Ogterop.
2. OM 15.1
3. Groene map met artikelen en kopie?n..
4. 150 jaar schouwburg Ogterop jubileum seizoen 17-18 Meppel.
5. Origineel en Kopie folder Hotel - caf?- restaurant -bar Ogterop
6. Brief dhr. Vorstman met uittrekbare afstandenkaart Ogterop, in hoes.
7. Schouwburg Ogterop; jubileum magazine, januari t/m mei 2018.
8.Gemeente Meppel; uitgave ter gelegenheid van de offici?le opening van de nieuwe schouwburg,11 oktober 1971. recensies.
9. Het voetlicht;culturele agenda voor Meppel. Jrg.1 1 november 1968. Kopie.
10. Uit - uitgave van Prov. VVV Drenthe, sept. 1971, blz. 12 een artikel over Schouwburg Ogterop
11. Stations Koffijhuis Billards, annex caf?-restaurant in 1915 (Stationskoffiehuis Ogterop aan het Zuideinde) In intern fotoarchief meest overeen komende foto fotocode GROGTE05

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 109Titel
Print deze titel
ONDERLINGE MEPPELER SPIEGELGLASVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ

Annotatie:
1. Reglement laatstelijk gewijzigd in de vergadering van 6-5-1913.
2. Reglement laatstelijk gewijzigd in de vergadering van 25-4-1933
3. Notulen oprichtingsvergadering d.d. 4-2-1896 in het Hotel Bontekoe 's avonds 8 uur.
4. Notulen vergaderingen in 1896-1902
5. Notulen vergaderingen 1903-1910
6. Notulen vergaderingen 1911-1919
7. Akte van aandeel t.n.v. Joh. Schuurman ad f 575,86 d.d. 2-1-1923
8. Akte van aandeel t.n.v. B. Schuurman ad f 70,40 d.d. 1-3-1904

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 200Titel
Print deze titel
ONDERWIJS IN MEPPEL (ALGEMEEN)

Annotatie:
Onderwijsdocumenten vanaf 1883 afkomstig van Archief Jan Nefkens met de volgende documenten:,
1. Brief 8-2-1883 aan de districtsschoolopziener J. van Druten. Verzoek van het departement der maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Schoonoord om steun voor de schoolmeester in Schoonoord omdat die in zijn eentje 120 leerlingen les moet geven
2. Staatsblad 8-12-1889 vaststellen financi?le Rijksbijdragen voor normaallessen
3. 1890-1892 Register met namen van personen voor de normaallessen te Meppel. De bijzondere normaallessen hadden een bestuur bestaande uit A. Wierunga, D. Nijhoff, L.C. Schreuder. Eenzelfde soort register 1904-1910 met stempel van de schoolopziener J. Knoppers.
4. Staatsblad 30-11-1895 Wijziging regeling lager onderwijs
5.Briefje d.d. 20-4-1897 van G.A. Bosch over de bijzondere normaalschoollessen
6. Briefje van Steensma met verzoek om informatie over Jan Corneslis Faber, geboren 117 in Saba.
7. Verklaring 19-4-1905 van de schoolopziener met de gevraagde informatie over Jan Cornelis Faber
8. Offici?le kennisgeving d.d. 25-9-1908 dat Harm Dijkstra is toegelaten als kwekeling op de bijzondere school met de Bijbel in Diever.
9. Briefje van de schoolopziener d,d, 20-12-1909
10. Verslag d.d. 5-1920 van de toestand der Rijksdagmornaamschool te Meppel gedurende den cursus 1919-1920 door de directeur Verdenius. Hierbij een lijst met de gegevens van de leraren aan de school verbonden. Totale pakket 8 bladen.
11. Copie van de brief d.d. 28-3-1923 die de leraren en leerlingen van de Rijksdagnormaalschool in Meppel naar B&W van Meppel hebben gestuurd om hen te bedanken voor hun inzet ok de opleiding in Meppel te behouden.
12. Algemene vergadering 21 en 22-11-1925 van de vrijzinnig Democratische Bond inzake het openbaar onderwijs en de gelijkstelling met het bijzonder onderwijs.
13. Vrijzinnig Democratische Bond. Rapport 15-10-1927 der commissie van advies in zake wijziging der wetgeving op het lager onderwijs. 8 bladzijden
14. Afdelings Volksonderwijs. Brief d.d. 29-11-1927 aan Hr. Neuteboom met daarin een goedkopere drukker voor het orgaan, namelijk de dirma J.A. Boon en Zoon te Meppel.
15. Pamflet gestuurd naar J. Poortman zijnde secretaris van Volksonderwijs. In het pamflet wordt aandacht gevraagd voor de Bond ter behartiging van de belangen van het kind. Hiervoor is in 1926 een opvoedkundig bureau opgericht in Den Haag.
16. Brief d.d. 5-3-1929 van het Hoofdbestuur van Volksonderwijs aan J. Poortman, secretaris van Volksonderwijs te Meppel. Problemen in het bestuur van de afdeling Meppel.
17.Programma (1939) Maatschappelijk Werk, ori?ntatiecursus voor onderwijzers georganiseerd door de Centrale vereniging voor de opbouw van Drenthe.
18. Rondschrijven d.d.7-9-1942 aan de hoofden der scholen. Hierin worden de hoofdactestudie en andere vervolgopleiding (lagere akten) genoemd die men in Meppel kan volgen. Dit omdat vanwege de oorlog de reguliere kranten niet meer verschijnen.
19. Brief d.d. 17-8-1942 van Jelmer van der Meulen, directeur van de Rijkskweekschool voor onderwijzer(essen) te Meppel aan de hoofden, leerkrachten van de lagere ulo en nijverheidsscholen in Meppel en omgeving. Hierin worden de hoofdactestudie en andere vervolgopleiding (lagere) genoemd die men in Meppel kan volgen. Dit omdat de oorlog de reguliere kranten niet meer verschijnen
20. Studie-en kampweek van de Rijkskweekschool te Meppel in de Volks hogeschool te Havelte. Tevens afscheid van directeur Jelmer van der Meulen.
21. Zonder jaartal (vermoedelijke 1950) brief van directeur Verdenius aan J. Poortman, wnd hoofd der OLS aan de Vledderschool (A). Het gaat over een in de te zenden brief over de kwestie openbaar onderwijs - bijzonder onderwijs. Ook een briefje in steno geschreven.
22. Re?niecommissie Meppeler onderwijsopleiding. Programma 13-9-1946 van de re?nie in Ofteop. Dit programma is gestuurd aan J. Poortman.
23. Stencil 6-10-1946 waarin staat dat de re?nie doorgaat en wie er in het commissie
24. Uitnodiging aan de oud-leerlingen voor de re?nie i.v.m. het 100 jarig bestaan van de onderwijzersopleiding in Meppel.
25. Brief d.d. 6-10-1949 aan de re?nisten van de Meppeler kweek
26. zonder jaartal (ca. 1950) cursus voor onderwijzers gehouden in Emmen en Hoogeveen gesteund door Opbouw Drenthe.
27. Staatsblad 16-11-1953 met bepalingen over de kweekschoolwet
29. Verslag van de uitkomst van een enquete onder ded leden in het onderwijs, gehouden door de Provinciale Commissie van het N.O.V. 3 bladzijden. Het betreft de vraag of onderwijsgevenden ook betrokken zijn bij buitenschoolse activiteiten
30. Staatsblad 1953. Besluit van 9 december 1953 tot uitvoering van de artikelen 6,7,9,11,13 en 37 der Kweekschoolwet.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 218Titel
Print deze titel
ONTSPANNING en vermaak; archiefdoos.

Annotatie:
1. Lidmaatschapskaart Chr. Oranjevereniging "Juliana van Stolberg".
2. Foto en brief Verkenners Padvinderij.
4. Protestbrief Kerkeraad kermis 1896.
5. Map wandelingen rond Meppel door J. Th. Timmer, met kaartjes.
6. Map Frysk Selski[p Waling Dijkstra.
7. Trommeltje met padvindersspulletjes van T. Westerhuis.
8. Schuifspel Gebr. Jakobs, stoom tabak sigarenfabriek. Vergelijk in A 99, andere uitgave.
9. Map programma's:
* Jubileum Drumband Sparta 1936-1961
* Jubileum-concert Zang en vriendschap 1935-1960
* Jubileum Meppeler Toneel Gezelschap 1935-1955.
* Jubileum Meppeler Toneel Gezelschap 1935-1965
* Chr. Reciteer Club d.d. 27-1-1896|
* Feestprogramma Vereniging De Feestcommissie 1, 2, 3 en 5 september 1913
* Programma Vereniging voor Volksvermaken d.d. 15, 16 en 20 september 1947
* Jubileum 60 jarig bestaan der Jongelingsvereniging Gereformeerde Grondslag Timotheus d.d. 6 en 7 februari 1929
* Herdenking 70 jarig jubileum Timotheus * Malle Geert, zangspel in 3 bedrijven
* Openbare Zanguitvoering van de Christ.Zangvereniging Looft den Heere.
* Officieel programma der Volksfeesten op 11, 13 en 14 september 1926
* Officieel programma der Volksfeesten op 3,5 en 6 september 1927
* Programma Feestavond Bazar Rustoord d.d. 23 maart 1934.
* Tekstboekje voor de Feestavond van Volksonderwijs Meppel d.d. ?
* Programma van den Propaganda-Feestavond afdeling Meppel van den Vrijheidsbond d.d. 17 maart 1928
* Programma Kinderzangklas d.d. 10 april 1935
* Programma feestavond Bazar Kleuterschool d.d. 11 november 1933
* Propaganda Kunst-en Filmavond op donderdag 15 november 1934 Nederlandsche Blindenbond
* Uitvoering der Vrijz. Gods.Jongemannen Vereniging ter ere van 10 jarig bestaan d.d. 9 december ?
* Wapenstilstandsherdenking 1932 van de Vredeskring voor Meppel e.o.
* Programma Feestavond ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan Groene Kruis afd. Meppel op 13 oktober 1934
* Krantenartikel De Volksfeesten van Eigen Erf te Meppel 1927
* foto's uit kranten van ijspret
* Brief Meppeler Nationaal Feest-Comite d.d.27 augustus 1938 gericht aan ? om medewerker Bouwman vrijaf te geven op 29 augustus om deel te kunnen nemen aan openluchtkapel ter gelegenheid van 40 jarig jubileum van H.M. de Koningin
* div. teksten van liederen.
10. Prijslijst Toneelwerken, voordrachten enz.
11. Insteekhoes met Jubileumgids het 25-jarig bestaan van Aquarium- en terrarium Vereniging "Pristella Riddlei" Meppel, 1937-1962
12. Statuten en Huishoudelijke bepalingen der Christelijke Jongelingsvereeniging Timotheus.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 9 doos 1

Zie ook:
A 9 (2)
A 9 (3)
A 10 1-3 DMD


Titel
Print deze titel
OOSTERBOER.

Annotatie:
1. Map. De Oosterboer en Meppel; complete serie artikelen uit de Meppeler Courant door J. Poortman (04-1975 t.m. 06-1976)
2. 'Geschiedenis van de Oosterboer' - J. Poortman (1978) . Ook aanwezig als M 23.
3. Map met diverse krantenartikelen .
4. Meppel Buurtkrant Oosterboer (04-1996) Contactorgaan Oosterboer "even buurten" 2010/2011.
5. Stukken buurtvereniging Oosterboer: uitnodiging Culturele avond (1961); liedteksten; knipsels.
6. Kopie?n van oude archiefstukken.
7. Kopie?n haardstedenregister.
8. (Kadastrale-) kaarten.
9. Genealogie op naam: De Bloemen; Van Cuyck; Emmerick-van Rossum/ Hartsuiker-Esinge; Ramhorst; Santinge; Slot.
10. 'De groente en haar omgeving' - P.A. Derks (kopie)
11. Artikel Oud Meppel 1989, nr.3, door Herman Jansen "De Oosterboer wilde in 1814 los van Meppel".
12. Administratieve gegevens en aantekeningen m.b.t. o.a. grondschatting, boterpacht en burgermacht (1630-1807).
13. Tekeningen woningbouw Citroenvlinder (1994); tekeningen appartementencomplex Bouwkamp; Gemeentelijk besluit straatnaamgeving (1988).
14. Diverse stukken m.b.t. onderwijs en de geschiedenis van huizen en bewoners
15. Oosterboer troef; door L. de Boer; uit de nalatenschap van J. Poortman. Revue opgemaakt voor de Buurtvereniging op 20 februari 1948. Oblong
16. Nota Ontsluiting Oosterboer; situatie 1981???; de verkeerscommissie van de buurtbelangenver.. 22 blz.,afb.,krt. met aant. van de heer J.H.Boom.
17. Vier gescande getekende kaartjes van de indeling van de Oosterboer uit 1980-'84.en een schets van het ringpark.
18. MC.11-7- '79 J.de Jong en W. Schouten openen Oosterboer-praktijk

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 4Titel
Print deze titel
OOSTERBOERSCHOOL; archiefdoos

Annotatie:
1. Bruine map met formulieren statistieken lager onderwijs +/- 1922 -1962.
2. Map met kopie?n corr eigendommen, gebouw school te Oosterboer 1907-1918.
3. Map met leerplan 1938/1939.
4. Vaccinatie art 17,1e lid KB 17-1-1930. Lijsten 1930-1940.
5. Map over Lichamelijke opvoeding 1941.
6. Map met serie wandplaten naar schilderijen van A.H. Gouwe.
7. Ordner met administratie 1919 - 1959.
8. Ordner met administratie 1960 - 1969.
9. Ordner met administratie 1970 - 1974.
10. Ordner met administratie 1976 - 1983.
11. Ordner met administratie 1984 - 1994.
12. EHBO-geslaagden Oosterboerschool (Meppeler Courant ongedateerd)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47 doos 2

Zie ook:
OM 13-2, OM 22-1, OM 29-1
Titel
Print deze titel
OPEN MONUMENTEN DAG; archiefdoos.

Annotatie:
1.In blauwe mappen. Oude vlag (nieuwe sponsor)
2. 1987-1988 (eerst aanwezige info)
3. 1991 - 1994 puzzeltochten Meppeler Courant
4. 1995 puzzeltocht Meppeler Courant
5. 2002-2004 programma's.
6. Van af 2007 onder Oud Meppel.
7. Plekken van plezier, Landelijke uitgave van 2019.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 76

Zie ook:
M 274
Titel
Print deze titel
OPENBARE leeszaal en bibliotheek; archiefdoos

Annotatie:
1. Correspondentie van Centrale Vereniging voor Openbare Bibliotheken, NBLC, Ministerie van CRM m.b.t. subsidieverlening (1955-1974)
2. Portefeuille met Begrotingen, rekeningen (1941-1960)
3. Map met correspondentie m.b.t. onderzoek tot oprichting, steunbetuigingen van maatschappelijke groeperingen etc. in de periode 1919-1922. Bevat ook o.a. brieven van/aan Mej. Briegleb (de eerste bibliothecaresse van OLB Meppel)
4. Plakboek met o.a. uitnodiging voor een vrijwilligersavond (17-01-1985) met namen van deelnemers en programma. Bevat ook 2 showmappen met ansichtkaarten, rouw- en bedankkaartje van Mevr. Meindersma
5. Plakboek met kaartjes, foto's. Bevat ook 1 showmap met trouw- en geboortekaartjes (vanaf 1974)
6. Kartonnen map met brieven, bouwtekeningen, offertes etc. m.b.t. de verbouwing van de bibliotheek in het Wheemgebouw (ca. 1955 - 1966)
7. Aanwinstencatalogus van romans 1966 - juni 1968; Peebeeceepraot (april 1983) met o.a. bijdragen van medewerkers van de Openbare Bibliotheek Meppel
8. Voorloopige lijst van Boeken en Tijdschriften aanwezig in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Meppel


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 1 doos 2

Zie ook:
A 1, 1
A 1, 3Titel
Print deze titel
OPENBARE leeszaal en bibliotheek; archiefdoos

Annotatie:
1. Openbare Bibliotheekvoorziening in Drenthe (1965)
2. Jaarverslagen (1965 t/m 1983). Vanaf 1981 was de Openbare Bibliotheek Meppel aangesloten bij de Provinciale Bibliotheek Centrale voor Drenthe.
3. Krantenknipsel Het Dagblad 22-09-83
4.Krantenknipsel Nieuwe Meppeler 29-09-93 Opening Bieb
5. Verslag bespreking tuin bibliotheek 19-07-1982


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 1 doos 3

Zie ook:
A 1, 1
A 1, 2Titel
Print deze titel
OPENBARE leeszaal en bibliotheek; archiefdoos.

Annotatie:
1. Goedkeuring Statuten (1920), statuten (1969) en statuten (1981)
2. Bouwplan (ongedateerd) en bouwtekening (1977)
3. Jaarrekeningen (1922-1945)
4. Begrotingen (1967-1979) en accountantsverklaringen (1969-1971), begroting 1988 en extra opening leeszaal na goedkeuring begroting van 1991
5. Agenda's en notulen bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen (1969-1971)
6. Tijdschriftenadministratie (1927) en Aanwinstencatalogus (1966-1968, 1971 en 1979)
7. Correspondentschappen (1923-1926)
8. Statistiekboek: statistische gegevens bezoekers en uitleen (1924-1938)
9. Uitgave Onze Leeszaal (1921, 1923), advertentie (1938), brochure Bibliotheek informatie (1969) en folders (ongedateerd); uitnodiging Boekenavond (ongedateerd); Gebruiksmaterialen; Huisstijl; Aantekenschrift catalogiseren
10. Uitgaven en artikelen over de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Meppel w.o. Bibliotheekreis door Nederland (1968); jeugdcatalogus De Wegwijzer
11. Twee krantenknipsels (MC 18-04-1956 en 16-11-1970), Drie contributiekaarten (1934, 1960,1971), ??n boekkaartje, ?en reserveringsbericht, Twee folders m.b.t. Expositie in de bibliotheek (1965/'67 en 1970)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 1 doos 1

Zie ook:
A 1, 2
A 1, 3

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 21   Ga direct naar pagina: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [21] 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Ga naar het eerste blad     Vorige blad     Volgende blad     Ga naar het laatste blad