create
counter
Catalogus: : pagina 33
Logo Oud Meppel

Zoek deze tekst of naam:         Doorzoek:         Toon resultaat als:Details of als:Lijst         Sorteer op:Titel Naam Schrijver Uitgever Uitgiftejaar Plaatsing/Locatie
Directe toegang tot het:

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 33   Ga direct naar pagina: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33]     Klik hier voor de "Lijst" weergave.

Ga naar het eerste blad     Vorige blad     


Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II. PERSOONLIJKE BELEVENISSEN/EIGENDOMMEN

Annotatie:
C1. Algemeen.
- Brief d.d. 25-2-1942 van een viertal inwoners van Meppel gericht aan Burgemeester Wigman te Meppel waarin zij kritiek leveren op en door de Burgemeester in de Meppeler Courant van 24-2-1942 geplaatste oproep aan de burgers voor het inleveren van kolen.

- Foto van groep van 16 personen met een bord "Mobilisatie 9-8-1939".

- Foto's gemaakt van een kaart waarop melding wordt gemaakt van het vertrek naar het werkkamp Westerbork en mensen worden bedankt voor hun goedheid en met de hoop in vrede elkaar te ontmoeten. Groeten van J.Sanders, B. Stern, J. Wolff, Ph.v.d. Rhoer, M.van Zuiden.

- Krantenartikel met verplichtingen voor houder van een persoonsbewijs.

- Rijwielplaatje 1940-1941.

- Twee lege pakjes uitgeworpen sigaretten met opschrift "Nederland zal herrijzen" en "31 augustus 1941".

- Plastic doosje met een pakje sigaretten met opschrift "Nederland zal herrijzen"en "31 augustus 1941", afkomstig van Harry Keyl die het zijn hele leven heeft bewaard.

- Verslag van de gebeurtenissen in Meppel gedurende de periode vanaf juli 1940. Onbekend is de schrijver van het stuk.

C2. Personen/onderwerpen van A t/m G.
- Geert Bakker Div. Stukken, waaronder:
1. Verklaring Brocapharm dat G.Bakker in dienst is;
2. Verklaring Binnenlandse Strijdkrachten;
3. Sonderausweis d.d. 22-10-1944;
4. Pas dat G. Bakker in de open lucht mag verblijven na avondklok i.v.m. dienst bij BS:
5. Bewijs van Aanmelding als oorlogsvrijwilliger d,d, 23-6-1945;
6. Verklaring van dhr. Roorda (?) dat Bakker de gekapte bosschen en stompen mag kappen en vervoeren;
7. Aanstellings-en legitimatiebewijs Luchtbescherming:
8.Verklaring Ned. Binnenlandsche Strijdkrachten pensioenraad;
9. Schrijven 30-4-1943 van Brocapharm aan personeel dat in opdracht van politie het werk moet worden hervat, zo niet dat stakers met de dood worden bedreigd.

- H.Bakker Div. verklaring waaronder:
1.Co?p. Landbouwersbank dat het persoonsbewijs van Bakker in opdracht van Kreisambtsleitung is ingenomen d.d. 7-10-1944
2. Bekendmaking dat volgens Duitsche autoriteiten de vrijstellingsbewijzen zijn vervallen.
3. Verklaring Co?p. Landbouwersbank dat H. Bakker in dienst is als kassier-Boerenleenbank dd 2-8-1944.
4. Verklaring Co?p. Landbouwersbank dat H. Bakker in dienst is als kassier-Boerenleenbank d.d.9-8-1943
5.Bewijs Gemeente Meppel van voorlopige vrijstelling voor tewerkstelling d.d. 2-10-1944
- Ausweis opgemaakt op 1-3-1943 te Oldenburg door het Verbindingskantoor van het Nederlandsche arbeidsfront in het D.A.F. t.b.v. Arent Dalsem.

- Ballpointpen van de XII Manitoba Dragoons gepantserd regiment van het Canadese leger en bevrijders van Meppel. In 1970 is de pen gegeven door een oud militair aan een cafe-eigenaar in De Stapel.

- Bewijs van inlevering van Rijksgoederen verleend aan Pieter van Echten voor het inleveren van goederen na groot verlof van de lichting 126.

- Brief d.d. 5-5-1988 van Rie van Dee gericht aan dhr. De Wolde, bestuurslid van Oud Meppel waarin zij haar ervaringen beschrijft van een aanstaand bombardement op het ziekenhuis te Meppel in de nacht van 9 op 10 mei 1940 waarin zij als verpleegkundige werkzaam was.

- (Halve) Rijksdaalder geschonken aan Oud Meppel die deel uitmaakt van een afspraak tussen de schenker en Henk Bartelds die na de oorlog beide helften van de rijksdaalder weer bijeen zou brengen.

- Stoffen embleem USA voor op sportkleding.

- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandplaatsafdeling verleent op 27-5-1940 groot verlof aan P.van Echten van de lichting 1926.

- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandafdeling verleent aan J.van Echten, geboren 15-3-1906, 4 dagen periodiek verlof ingaande 1-12-1939.

- Verklaring van het Duitsche Bezettingsbestuur om den Bijzonderen Vrijwillige Landstorm te ontbinden wordt Roelof van Echten, als bijzondere vrijwilliger bij het Landstormkorps Drenthe op de meest eervolle wijze ontheven van zijne vferbintenis.
- Verlofpas. De commandant van de 11e verbandplaatsafdeling verleent aan P. van Echten, geboren 15-3-1906, gedurende 2 dagen periodiek verlof ingaande 7-1-1940.

- Verlofpas. Handgeschreven toestemming van de commandant van I-IIvb.A verleent aan Pieter van Echten toestemming het Prot.Militair Tehuis te Doorn na diensttijd te bezoeken. Deze toestemming ontheft betrokkene niet van de vastgestelde app?ls.

C3. Personen/onderwerpen H t/m N.
- Duikkaarten van A.J. ter Horst, M.J.Ph.T. ter Horst, Wiebe van der Knokke,G.J.A. Jolink en blanco exemplaar verstrekt door de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers.

- Bladzijden uit het boek "De dag dat mijn vader huilde" van Dick Hendrikse.

- Bewijs van vrijstelling behorende bij rijwiel van Boekhandel f.a. A. Huigma voor die bestuurder van het rijwiel die deze voor de uitoefening van beroep nodig heeft.

- Brief d.d. 15-1-1945 van Koningin Wilhelmina aan mevrouw Jagersma waarin het medeleven wordt betuigt vanwege de moord door de Duitsers op haar zoon Fokko op 14-4-1945.

- Brief d.d. 13-4-1944 van Fokko Jagersma gericht aan familieleden waarin afscheid wordt genomen en verslag wordt gedaan van het doodsvonnis en de aanstaande fusillade.

- Brief van een onbekende medegevangene van Fokko Jagersma en Gerard Jansen die verslag doet van de laatste dagen voorafgaande an de fusilleerden.

- Brief (ongedateerd) van Gerard Jansen gericht aan familieleden en kennissen waarin afscheid wordt genomen en verslag wordt gedaan van het doodsvonnis en de aanstaande fusillade.

- (Kranken) Ausweis voor geneeskundige en tandheelkundige behandeling (of hulp van een vroedvrouw) op naam van A. Koops, geboren 13-5-1984 te Ruinerwold, woonachtig te Meppel aan de Emmastraat 6.

- Herinneringen aan de oorlogsjaren van Rie en Toos Kuiper van het Hoedenpaleis in de Hoofdstraat/hoek Prinsenstraat met kopie?n uit het fotoarchief.

- Brief d.d. 29-4-2016 van Rint Massier uit Duitsland over zijn in de oorlog vermiste vader Jan Massier uit Meppel.

- Aanstellings-en legitimatiebewijs luchtbescherming op naam van S. Mulder (nr.005922).

- Ausweis opgemaakt op 16-8-1943 door het Gewestelijk Arbeidsbureau te Leeuwarden t.b.v. Warner Mink.

- Brief Gemeente Meppel waarbij melding wordt gemaakt van het intrekken van de kostwinnersvergoeding vanwege het groot verlof van S. Mulder.

- Brief d.d. 6-1-1940 van Benthem's kledingmagazijn te Meppel gericht aan het Ministerie van Defensie waarin wordt verzocht zakenverlof toe te kennen aan S. Mulder.
- Bewijs van inlevering van Rijksgoederen verleend aan Siemen Mulder na groot verlof van de lichting 1927.

- Dankbetuiging en verklaring ontheffing verbintenis bij de Bijzonderen Vrijwillige Landstormkorps Drenthe van S. Mulder.

- Legitimatiebewijs voor Siemen Mulder t.b.v. opkomst bij de afdeling van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm te Meppel.

- Verlofpas (groot) verleent aan S. Mulder d.d. 26-5-1940.

- Verlofpas verleent aan S. Mulder om 3 dagen de stad te verlaten.

- Oorlogszakboekje van P. van Echten, geboren 15-3-1906 te Meppel

- Oorlogszakboekje van S. Mulder, geboren 20-1-1907 te Meppel.

- Oorlogszakboekje van J.M. van Tiel, geboren 17-11-1912 te Meppel

- Oorlogszakboekje van C. Nekeman, geboren 4-5-1915 te Meppel

- Sonderausweis waarbij S. Mulder, geboren 20-1-1907 is vrijgesteld van Arbeitseinsatz.

- Verwijzing naar archiefdoos A57 met gegevens en ervaringen van Roel ter Heide en Nel Stefens te Meppel die samen de mobilisatie en de bezettingstijd hebben meegemaakt.

- Krantenartikel in het Dagblad van het Noorden d.d. 15-11-2014 waarin de familiegeschiedenis wordt beschreven van de familie Postma die bij het Emmer treinstation een hotel runden. De zoons vlogen in de oorlog alle kanten op en maakten totaal verschillende keuzes.

- Oorkonde van President Dwight D. Eisenhower en certificaat van de Air Chief Marshal uitgereikt aan Klaas B. Reitsma voor de hulp gegeven aan matrozen, soldaten en vliegers van het Britsch Commanwealth Nations.

- Pas (nr. BS-kaart 725) afgegeven door Gemeente Meppel aan Jan Rozendal, 1e Hoofdstraat 64, Meppel om te verblijven in de open lucht na avondklok ter uitoefening van zijn dienst bij de B.S.

- Krantenartikel uit de Meppeler Courant d.d. 12-5-1967 waarin een oproep wordt gedaan aan diegenen die in de oorlog bekend zijn geweest met de Canadese bevrijder Clifford M. Smith.

- Briefkaart van familie Tankink te Coevorden met verzoek aan wed. J. Jonker te Meppel om alsnog brandstofbonnen te sturen.

- Foto's en correspondentie van een tweetal Canadese soldaten (Frank Wilson en Ross ? Journey) die betrokken waren bij de bevrijding van Meppel op 13-4-1945.

- Doos uit de nalatenschap van J. de Wolde met knopen, handleiding voor den militaire ziekenverzorger, boekje 'voor het te laat is', distributiebonnen, boekje "opdat wij niet vergeten', schrift met aantekeningen over medische handelingen, foto Juliana met 2 kinderen.

- Oorlogservaringen in het Engels op schrift gezet door de toentertijd 13 jarige Bernardus (Ben) Smit.

- "Terug uit de hel van Buchenwald" door K.R. van Staal. Gangen nr. 22046 concentratiekamp Buchenwald.

- Verzameling afkomstig van mevrouw L.Engberts over Ritse Vos, verzetsman, leerling van Meppeler Kweekschool en strijder met W.F. Jonkman. Tussen de stukken bevindt zich:
* een rapport van het Gemeentebestuur van Sleen gericht aan de Commissaris der Provincie Drenthe met verslag van een schietpartij op 19-5-1944.
* een handgeschreven verslag van bevindingen uit het NIOD waarin activiteiten worden beschreven van Ritse Vos, knokgroep/distributiekantoor Smilde e.d.. Krantenknipsel uit Nieuwsblad van het Noorden d.d. 27-11-1984 over de bevrijding uit Asser gevangenis.
* "Terdege" reformatorisch gezinsblad d.d. 9-5-1990 met daarin aandacht aan een overdenking van Ds. P.M. Breugem, bevrijding van 30 ter dood veroordeelden.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 6Titel
Print deze titel
WERELDOORLOG II. VERZET/BEVRIJDING

Annotatie:
D.Verzet
- Materiaal van verzet in Friesland, waaronder o.a. voorlichtingsmateriaal van Nederlandsche Binnenlandse Strijdkrachten, onderduikkaarten LO Friesland, programma tentoonstelling Strijdend Friesland, radiorede Mr. G.J. Van Heuven Goedhart.

- Poster gericht aan alle burgers van Nederland, afkomstig van de gezamenlijke verzetsorganisaties waarop melding wordt gemaakt dat de onderdrukking ten einde is en Nederland vrij.

- Voorlichting boeren en tuinders van het N.C., waarin instructies worden gegeven voor de levering van vee, granen, aardappels, melk en peulvruchten.

- Veiligheidsregels voor iedere illegale werker.

E. Verzetsactiviteiten Meppel
- Informatie en gegevens van Cor Kraal te Meppel die tijdens de oorlog actief is geweest in de bestrijding van de NSB en in het gewapend verzet.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 2-4-1980 met als kop "Meppel bakermat van het verzet".

- Krantenartikel Meppeler Courant 1979 met als kop "Laatste offensief Meppeler knokploeg. Deel 2 en 3.

- Krantenartikel over de KP-overval op het bureau van politie te Meppel.

- Krantenartikel over 32 Meppeler OD-leden die in de nacht van 24 en 25 mei 1944 tijdens een razzia zijn gearresteerd en waarvan 16 in Duitse concentratiekampen om het leven zijn gekomen. Van 10 personen is een foto in het artikel opgenomen.

- Krantenartikel Meppeler Courant onder de kop "Het laatste offensief van de Meppeler knokploeg" waarin aandacht wordt besteed aan Peter van den Hurk en zijn verloofde Mimi en de mishandelingen die hen zijn toegebracht door de SD tijdens het verhoor.

- IJlbericht d.d. 25-9-1944 van N.105 (=Poortman) met gegevens van bewoners op diverse adressen in Meppel.

- IJlbericht d.d. 27-9-1944 van N.105(=Poortman) met melding aankomst Gr?ne Polizei in Meppel, de invordering van huizen en het inrichten van een militair hospitaal in Hotel Ogterop.

- Verzetsheldin Mientje Nip overleden.

F. Bevrijding/herdenkingen.

F1. Algemeen.
- Aankondiging bezoek Koningin aan Zeeland en Brabant op 13-3-1945.

- Affiche van het Airborne Museum te Oosterbeek met aandacht voor de 60 jaar geleden plaatsgevonden luchtlanding door de Franse geallieerden in Drenthe in april 1945.

- Ansichtkaart waarop kinderen en soldaten staan met de tekst "Jan loopt de uitlaatgassen na en Piet vindt een peukje voor papa.

- De Band 3e jaargang n. 4 d.d. 31-7-1948 orgaan van de band Nederland-Indi?.

- Bevrijdingslied op tekst van de melodie "Ik zoek een meisje".

- Boekwerkje met liedtekst Den Vaderlant Ghetrouwe ter herinnering aan oorlogsjaren 1940-1945.

- Dagblad van het Noorden.
* Speciale editie bevrijding d.d. 30-4-2005

- Foto van Canadese legerauto op de Dam in Amsterdam met Nederlandse jongens en meisjes.

- Hekeldicht op Mussert juni 1943.

- Houten lijst met kaart "Nederland ons vaderland"

- Klokken voor Amerika. Een oproep om een bijdrage te leveren aan het geschenk dat door Nederland wordt gegeven aan het Amerikaanse volk als uiting van dank

- Liedboek uitgegeven door de Stichting tot verbetering van het geestelijk lied ten behoeve van de dankdienst in de kerken op 5 mei 1946

- Nederlandse leeuw op blanco papier met daarbij de tekst "Dispereert niet"

- Nederlands Jongelings Verbond (voorloper Padvinderij) herdenkt haar gevallen bondsleden door de publicatie van een erelijst als bijlage van het blad De Jongeman d.d. 15-11-1945.

- Plankje ter herinnering aan de bevrijding op 5 mei 1945 met o.a. de tekst "Triomfe volgt het lijden voor hen die wettig strijden"

- poster landkaart Nederland van de Stichting 40-45 met daarop de in beeld gebrachte diverse oorlogsactiviteiten

- Vrij, boekje uitgegeven door Uitgeverij De Branding, geschreven door P. de Zeeuw voor de Nederlandse jeugd opdat de herinnering ook bij volgende geslachten levendig blijft.

- Vrijheidsmars "Wees blij want Holland is weer vrij" in woorden en muziek

- Witboek betreffende het gebeurde in de Nederlandse Internerings-en Bewakingskampen in de jaren na de bevrijding. Uitgeverij De Nieuwe Post te Amsterdam.

- Routebeschrijving voor het bezoeken van de bunker van wijlen Seyss Inquart F2.Krantenartikelen
- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 3-10-1969 waarin herdacht wordt dat 27 jaar geleden 15 Meppeler joden de oorlog overleefden.

- Krantenartikel Meppeler Courant d.d. 23-6-1986 waarin het drama wordt herdacht dat in 1942 250 joodse mannen, vrouwen en kinderen uit Meppel werden afgevoerd waarvan slechts enkelen de bevrijding hebben kunnen ervaren.

- Krantenartikel, geplakt op groot wit vel papier, over de Joodse gemeente in Meppel in de twintiger jaren geschreven door Dr. Steven Derksen.

- Krantenartikelen over de voltrokken doodvonnissen en een in memoriam van de in Den Haag terechtgestelden Hendrik Drogt en Gerard Jansen te Dedemsvaart, Fokke Jagersma en Jan Rijkmans te Meppel, Gerrit Jan van den Berg te Arnhem, Wiepke Timmersma te Wehe, Jacob Kraal te Ruinerwold en Johannes Kippers te Oud Schoonebeek

- Speciale bijlage "Mei 1940"van Tijls Bladen (Wegener) d.d. 28-4-1990

- 5 krantenartikelen over de mobilisatie

- De Volkskrant * Speciale editie bevrijding d.d. 5 en 6 mei 2005.

Bevrijding/herdenkingen Meppel e.o.
G1. Algemeen
- De week van de bevrijding van Meppel door E.Nander, uitgave van M. Stenvert & Zoon te Meppel

- Brochure Gemeente Meppel over herdenking bevrijding Meppel na 50 jaar op 13-4-1995

- Geschrift gericht aan leden van de Anti-Revolutionaire Kiesvereniging te Meppel met oproep om partij opnieuw vorm te geven

- In memoriam van de uit Meppel afkomstige en gefusilleerden Carel Frederik Kwant, Jan Dani?l Rijkmans, Fokko Jagersma, Jacob Kraal en Jan ten Cate

- Liedtekst op de wijze van "Piet Hein" met verwijzing naar het Duitsch Comit? van Meppel

- Meppel rond de bevrijding. Belevenissen in de periode 4-4 t/m 17-4-1945 uit G.A. Bontekoe Drentsche Kroniek van het bevrijdingsjaar

- Prinsenbuurt. Lied waarin een aantal bewoners van Meppel (Vrielink, Zandberen, Nooy, ter Heide enz.) en bekende plekken in Meppel worden bezongen.

- Programma herdenkingssamenkomsten op 13-4-1945 en 4-5-1945 georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Meppel

- Terugblik, aangeboden bij de jaarwisseling 1945/1946 aan de leden van C.J.M.V. Theofilus Meppel

- Affiches (2x) als aankondiging van de uitgave van het boek "Meppel rond de bevrijding 1945" door J. Poortman.

- Pamflet van een groep sociaal-democratische Meppelers die oproepen tot herstructuering van de overheid.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 11 Doos 7Titel
Print deze titel
WIJNHANDEL De Moor.; archiefdoos.

Annotatie:
1. Drukplaat voor plastic tassen.
2. Twee plastic tassen.
3. Oorkonde in lijst "best shop in town"
4. Map met advertenties.
5. Map met krantenartikelen.
6. Rode map met brieven.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 88Titel
Print deze titel
WILHELMINAPARK, archiefdoos.

Annotatie:
1. Kopie?n uit OM.5.1 en 5.4. (Voogd)
2. Kopie uit OM16.1. (Ter Heide) en kopie OM.31.3 blz.53
3. Groen in de stad; wandelboekje 2012.
4. Wandeling rond het hertenkamp; lespakket.- Speurtocht door het Wilhelminapark.- Pad door het park.
5. Kopie bomenbestellijst L.Springer met brief 26-12-19,, ook getypte lijst Boomen en struiken met prijzen.
6. Het Wilhelminapark in jaartallen, 3x A4.
7. Gerooide bomen; krantenartikel
8. Kleine speurtocht of wandeling zonder prijzen
9. Literatuurlijst
10. Kopie artikel Meppeler Courant 2-11-1907 (ook in L2.14)
11. Map met kleine artikelen, o.a.gedicht S.Russchen.
12. Opgevouwen Plan wandelpark; 3e blad behoorende bij de Nieuwe Meppeler Courant van 29 Juni 1917. Ten Brink. Gescand KPWAND01
13. Literade in 75- jarig Wilhelominapark., programma 19 juni 1994 In map met meer over het 75-jarig bestaan: nieuws van de commissies, foto-expositie MC.12-10-94, fuchsiatentoonstelling, kunstwerk, teaparty
14. Overdruk NDVA 1989; door H.de Zwaan. (ook aanw. als J2.1969, blz. 129.
15. Wilhelminapark Meppel; geschiedenis van het park; door Albers adviezen,Utrecht , in opdracht gemeente Meppel. 2002. Geringde band,, 72 blz.,afbn.
16. Pad door 't park..75 jaar.door afd.groen, water, wegen, gemeente 10 blz., afbn. Ook getypt zonder afbn.. met plattegrond
17. Meppeler Courant Wilhelminapark 75 jaar. Plusbijlage.
18. Uit: Informatiegids; 1997door Jan Houdel en uit Informatiegids 2003 door L.Albers en A. Guin?e
19. Bouwbestek woonhuis Wilhelminapark 26, 23 juli 1932; architectenbureau G. Otten & zoon.
20. Meppeler Courant 31 januari 1975; door T.Boom- Fransen.
21. Snelhechter met kopie?n uit het Gemeentearchief tgv 75 jaar park (oa foto's van de Literade
22. . MC. 6-1-2007 - Jubileumfeest13-4-1994, 15 juni 1994 en 30 december 1994.MC.- Schoffelen in geschiedenis park 25-1-1984, Nieuwe Meppeler.- Het Dagblad 16-4-83 (65 jaar).- verschillende artikelen met bezwaren tegen hoge flat .- kap bomen. 1976.- Wilhelminapark 100 MC. 7juni 2019 en 14 augustus
23. Naamgeving park in 1930. MC.18-7-1994.
24. Beheersplan; Albers adviezen/ A.Guin?e. 2002 in opdracht van de Gemeente Meppel. Geringde band, 57 blz,, afbn, uitsl.krtn.
25. Folder wandelroute Wilhelminapark 100 jr bestaan; art MC 28-6-2019
26. Het ontstaan van het park en de damherten van prins Hendrik; MC-ZW 20-01-1984.
27. Kopie: art in Groen 2003 door dr Lucia Albers en ir Anja Guin?e over Een rondgang door het Wilhelminapark; over vroeger en de toekomst.
28. Kopie politierapport d.d. 28 mei 1930 over een incident in het Hertenkamp waarbij agent Veldhuis een hond heeft gedood die herten hadden aangevallen .

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 152

Zie ook:
L 2. 14
Titel
Print deze titel
WILHELMINASCHOOL; archiefdoos

Annotatie:
1. In omslag Radioprogramma Techn. bureau Radio centrum Hoofdstraat 24: Weekjournaal Wilhelminaschool jrg. 5.1932, Getuigschrift Wilhelminaschool, uitgereikt aan Rikus Nijenhuis (18 juli 1941), Envelop uit Japan aan J. Zwikker met correspondentie m.b.t. een re?nie van de Wilhelminaschool in 1985
2. Band tussen school en thuis: schoolkrant van de Wilhelminaschool
Aanwezig:
Jrg. 8. 1963 , nrs. 9, 10 en 11
Jrg. 9. 1963-1964, 1-11
Jrg. 10. 1965 nrs. 1-9 en 12
Jrg.11. 1965-1966 nrs. 1-11
Jrg. 12. 1966-1967. nrs. 1-9 en 12
Jrg. 13. 1967-1968 nrs. 1-10 en 12
Jrg. 14. 1968-1969 nrs. 1-9

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47 doos 5Titel
Print deze titel
WOONCENTRUM REESTOORD

Annotatie:
Wooncentrum Reestoord
1. Brochure Wooncentrum Reestoord
2. Jaarverslag Wooncentrum Reestoord 1984
3. Bedankkaart aan Oud Meppel van bewoners Reestoord n.a.v. foto en filmvoorstelling

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 38 4Titel
Print deze titel
WOONZORGCENTRUM IRENEHUIS

Annotatie:
Woonzorgcentrum Irenehuis
1. Nota van inspraak inzake het verzoek van De Stouwe om vrijstelling van het bestemmingsplan Meppel-Binnenstad voor het plan voor vervangende nieuwbouw van het verzorgingshuis Irene aan de Prinses Irenelaan 4 te Meppel.
2. Eerste steenlegging van het rustoord in het wilhelminapark door Ds. J.Beijerman, oud predikant der Rem.Ger.Gemeente.
3. Lijst met reacties inspraakformulier nieuwbouw irenehuis.

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 38 5Titel
Print deze titel
WORST, Hendrik, archiefstukken.

Annotatie:
1. Mapje met rapportboekje H. Worst Nijkerk.
2. Map met aanmeldingsformulieren tewerkstelling te Dessau bij Junkers Flugzeugwerke 1942-1944.
3. Mapje met treinkaart en Urlaubbschein Utrecht-Dessau 1944.
4. Mapje met kaart voor kleding ivm vertrek naar Duitsland door Distributiedienst Nijkerk 1942, lidmaatschap levensmiddelen werkheim Kornhaus 1943, kontrollkarte briefverkeer 1944.
5. Mapje met 2 stamkaarten Hendrik Worst, geboren 31-12-1921.
6. Plastic map met flyer R.A.F. bombardementen op Keulen, kaartje "In memoriam" Adolf Hitler.
7. Map met archiefstukken Roelofje Worst-Arp; trouwboekje Jan Arp-Berentje van der Vegt, rapportboekje Roelofje Arp OLS A, stamkaart Roelofje Arp geb 7-2-1922, kopie overlijdensverz. Jan Arp 25-3-1895 Eerste Hollandsche Levensverzekeringsbank.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 171Titel
Print deze titel
ZANG en vriendschap; archiefdoos..

Annotatie:
1. Jaarverslagen in dik schrift. vanaf 1961- 1992..
2. Map met diverse artikelen. reglement, brandpolis en 3 diploma's.
3.17-ringsband met knipsels en foto's.
4. Schrift met handgeschreven teksten van liederen..
5. Zilverkleurige versiering in doos, soort eikenblad met strik. Met gedicht van R.Kunnekes over het afscheid van Zang en Vriendschap.
6. 2 kasboeken folio
7. Contributieboek, lang, smal
8. Adres- en absentielijst
9. a en b. Die lustige Witwe, Lehar. Programmaboekje 2x
10. Groen schrift ledenlijst
11. Feestgids 31 augustus 1945
12. Programma Jubileumconcert 29 okt. 1960


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 106Titel
Print deze titel
ZIEKENFONDSEN; archiefdoos.

Annotatie:
1. Rode map nota's De Voorzorg.1933 en 1937
2. Gele map met bestektekeningen "Kantoorgebouw met woningen te Staphorst aan de straatweg naar Meppel" (nu Werkhorst) ; verkregen van G. Vaartjes, Boskoop 1 t/m 12 (11 2 x) en een situatietekening werk S 250, 1958, 2 tekn. met details I 12 en I 13. Dit gebouw werd geopend onder de naam De Beukhorst op 13 april 1962. Het Algemeen ziekenfonds en plattelandsfonds Zwolle en het Algemeen ziekenfonds voor Drenthe betrokken dit pand.
3. Verzekeringsvoorwaarden voor de Vrijwillige verzekering. 20 blz. getypt, geniet.
4. Algemeen maatschappij ziekenfonds "Plattelandsfonds Zwolle, juli1952. Losmaking.
5. Accountantskantoor Enklaar. Rapport aan het bestuur van het Algemeen ziekenfonds Drenthe en aangrenzende gebieden over het boekjaar 1959.
6. Correcties en weekstanden (?)
7. Toelichting op de indeling der kaarten..., getypt, geniet.
8. Beplantingsplan 1-9-1961 voor gebouw Werkhorst
9. 2 art. MC.11 en 16 april 1962. opening De Beukhorst en aantk. van Wim de Vries.
10. Hoes met 2 personeelsorgaan Beukeblad nr 3, okt 1988 en nr 3, nov 1989.
11. Sociaal jaarverslag 1988. Onderlinge Waarborgmaatschappij. Ziekenfonds Drenthe-NoordOverijssel.
12. Nieuwsbrief DNO en RZZ info over voorgenomen fusie mei en juni 1989. Brief dienstbond FNV en dienstenbond CNV over de fusie.
13. Memo Personeels-ontspanningvereniging. 3-daagse busreis naar Parijs mei 1990.
14. Boekje 40 jaar POV M.E.M.O. verhalen, foto"s, M.E.M.O-lied.
15. Balpen Ziekenfonds A.N.O.Z.


Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 14 doos 1

Zie ook:
Br M 227
Br M 397 en 390
Br M 542


Titel
Print deze titel
ZUIDERSCHOOL; archiefdoos

Annotatie:
1. Gele map: Bericht aan de ouders van leerlingen der Zuiderschool over een Paddestoelententoonstelling; Zuiderschoolkrant (juni-juli 1946); Geesje Hulst met het hoogste aantal punten bij het behalen van het verkeersexamen
2. Rode ringband met:
Presentielijsten 1975-1986
Klassenboek 1986-1987
Leerlingenlijst 1987-1988
Leerkrachten 1988-1989
Leerlingenlijsten 1990-1991 en 1992-1993
Leerlingenlijst Groep 2
3. In blauwgrijze map:
- Plannen voor woningbouw in het gebouw van de Zuiderschool aan de Prinses Marijkestraat
- Nieuwe plannen voor nieuw monument. MC. 18-12-2019.
- Meppel is monument rijker. MC13-12-2019.
- Is Zuiderschool waard behouden te worden? MC. 30-10-2019.
- Woningen in gymzaal ?n Zuiderschool? MC 14-02-2020
- Tekeningen leerlingen Zuiderschool voorstellende juffrouw Pereboom en meester Poortman
- Bij het vijf-en-twintig jarig jubileum van de Zuiderschool (Fotokopie uit: Historie in de schijnwerper; J. Poortman ca. 1954)
- De teloorgang van de Zuiderschool; column van A. Paasen (MC 05-01-2018)

Plaats in de bibliotheek:
Locatie: A 47 doos 4

Er zijn 395 titels gevonden, op 33 pagina's.    Dit is pagina 33   Ga direct naar pagina: 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33]


Ga naar het eerste blad     Vorige blad