Stichting
Oud Meppel

Home

Privacy verklaring

Stichting Oud Meppel, gevestigd aan Sluisgracht 21-22, 7941 BW Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Sluisgracht 21-22,
7941 BW Meppel
tel: 0522-240951
mail: info@oudmeppel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Oud Meppel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oudmeppel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Oud Meppel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling / donatie
- Verzenden van onze nieuwsbrief, indien en voor zover wij daar gebruik van maken.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Oud Meppel neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Bedoeld worden besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Oud Meppel) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Oud Meppel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard tot maximaal 2 jaar na einde van uw donatie-periode.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Oud Meppel verstrekt geen gegevens aan derden, behalve om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting Oud Meppel gebruikt zelf geen functionele, analytische en tracking cookies, maar plaatst een cookie van www.statcounter.com Doel hiervan is  om statistische gegevens te verzamelen over de technische aspecten van de apparatuur waarmee u onze website bezoekt. Hiermee kunnen we het functioneren van de website waar nodig verbeteren en totale aantallen bezoeken per toepassing, per periode tellen. Slechts samenvattingen van deze gegevens worden bewaard, geen naar uw ip-adres herleidbare gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijderen heeft als consequentie dat uw donateurschap eindigt, omdat we dan niet langer de donatie kunnen incasseren of u ons blad kunnen aanbieden. Overigens  heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Oud Meppel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oudmeppel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Oud Meppel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Oud Meppel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw digitaal vastgelegde persoonsgegevens zijn alleen voor de donateursadministrateur, penningmeester en vrijwilligerscoordinator rechtstreeks beschikbaar. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@oudmeppel.nl